Obchodní podmínky

V platnosti od 1. 1. 2015

Objednáním a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje klient, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

grappes s.r.o.
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
IČ: 24215589
DIČ: CZ24215589
(dále jen poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele.

1. Definice dalších pojmů

1.1. Služba – mobilní aplikace pro práci se systémem Atollon CRM.

1.2. Účet – zákaznický účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (jménem uživatele malými písmeny za adresou /ucet/jmeno-prijmeni).

1.3. Ceník – aktuální ceník je publikovaný na adrese http://www.galleona.com/cenik

2. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.

2.2. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru či mobilní aplikace.

3.3. Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.

3.5. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít platební omezení. Příklady: Snahy o SQL injection přes formulář, zneužití API.

3.6. Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění klienta.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Služba umožňuje používat zdarma tarif Zdarma, který je omezen délkou používání. Jakmile přejde klient Grappes na placený tarif, bude mu vystavena faktura.

4.2. Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.

4.3. Změna tarifu služby je okamžitá. Faktura za nový tarif bude vystavena po skončení období, které bylo zaplaceno předchozí fakturou.

5. Ochrana osobních dat

5.1. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od klienta získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků.